Disclaimer!

Het gebruik van deze website en alle in de website aanwezige inhoud is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te bekijken en/ of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Informatie

De informatie die u via deze website kunt inzien is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Deze informatie kan zonder nadere aankondiging worden aangevuld en/ of gewijzigd.

De informatie is door verkoper met de grootst mogelijke zorg samengesteld, desondanks staat verkoper niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Verkoper garandeert evenmin dat de website foutloos of onderbroken zal functioneren. Ondanks dat verkoper streeft naar optimale informatievoorziening wijst verkoper u erop dat deze informatie niet uitputtend is en dat u zelf ook dient te rechercheren en verifiëren. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico. De getoonde informatie kan evenmin worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde “links”, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de informatie op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de geboden informatie geschiedt dit geheel voor eigen risico.

[Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website naar verkoper wordt verzonden is niet beveiligd. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.]

Intellectuele eigendom

Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper, te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Aansprakelijkheid

Verkoper wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website of andere daaraan gekoppelde sites uitdrukkelijk van de hand. Aan de informatie via deze website verstrekt kunt u derhalve geen rechten ontlenen. In geen geval is verkoper (zijn functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers daaronder begrepen) aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. Verkoper aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang tot of het gebruik van deze site.